Je někde tráva zelenější? Na Novém Zélandu díky GM travinám může být.

16.11.2023 |

AgResearch je výzkumné středisko na Novém Zélandu, které se zaměřuje na zlepšení agrikulturních podmínek polí a luk Nového Zélandu. Zaměřují se i na jednu z netypických oblastí, kterou je genetická úprava pícnin.

Výzkum v oblasti geneticky modifikovaných (GM) rostlin se obvykle zaměřuje na hospodářské plodiny jako jsou obiloviny, zelenina či ovoce. Na Novém Zélandu se vydali odlišnou cestou. GM traviny mohou přinést řadu benefitů pro produkci, ale také pro životní prostředí.

Jednou z rostlin, na které se AgResearch zaměřuje, je jetel (Trifolium). Jedná se o rozsáhlý rod rostlin, který je možné vidět běžně na lukách a využívá se hlavně jako krmivo pro hospodářská zvířata. Firma se zaměřuje na možnost zvýšení energie získané ze stráveného jetele v žaludcích přežvýkavců. Nutričně výživnějšího jetele dosahují například genetickou úpravou, která má za následek vyšší množství energeticky významných látek v rostlině. Krom výzkumu zaměřeného na výživu zkoumají také možnost úpravy jetele tak, aby bylo jeho spásání ekologičtější. Podle prvotních výsledků se uvolňování metanu snížilo až o 15 %. 

Podobné testy jsou prováděné také na travinách. Nejpokročilejší výzkum je u jílku vytrvalého (Lolium perenne), u nějž bylo dosaženo úpravou dvou genů zvýšení množství lipidů a mírného přizpůsobení fotosyntézy. Takto upravený jílek již prošel testy na polích v USA, kdy bylo prokázáno, že rostliny vypěstované v polních podmínkách si zachovávají chtěné vlastnosti. Další testování má probíhat mimo jiné na území Austrálie, kde však schvalovací procesy a legislativa nejsou příznivé ke genetickým úpravám a schvalování je pomalé.

AgResearch má rozsáhlé výzkumné portfolio, kdy krom samotné úpravy rostlin zkoumají například endofytózu, tedy symbiotické soužití jiných organismů s rostlinou. Tento výzkum může taktéž přispět ke zlepšení vlastností daných travin.

Když se řekne genetická modifikace, každý si představí něco jiného. Je však důležité uvědomit si, že možnosti jsou široké a úpravou i takových věcí, jako jsou traviny, můžeme dosáhnout lepší výživy zvířat a ekologičtějšího zemědělství. Tráva tedy opravdu může být zelenější, díky genetickým modifikacím.

 

Zdroje: