Jaké jsou výhody geneticky modifikovaných rostlin?

Transgenní plodiny se vyvíjejí, aby vylepšily konvenční plodiny o takové vlastnosti, kterých se nedá dosáhnout prostřednictvím běžných šlechtitelských metod. Přes rizika a nejistoty spojené s kulturou transgenních plodin, z jejich výhod mohou mít prospěch nejenom zemědělci z rozvojových i vyspělých států, ale také spotřebitelé, životní prostředí a vědci.

Pro farmáře jsou očekávané výhody transgenních rostlin:    

 • Odolnost proti škůdcům či plevelům s menší potřebou pesticidů a herbicidů.
 • Vylepšené vlastnosti rostliny jako je větší výživnost, nižší citlivost na transport a skladování.
 • Méně námahy a používání strojů v zemědělství.
 • Více oblastí osetých plodinami uzpůsobených extrémním podmínkám, zátopám či suchům, soli v půdě, či podobně.
 • Vyšší náklady na osivo a licence jsou vyváženy vyššími výnosy.

Tyto výhody představují nicméně obchodní riziko pro všechny ostatní farmáře, od těch konvenčních po organické.

Pro spotřebitele:    

 • Přístup k potravinám s lepší výživnou hodnotnou.
 • Rostliny bez obsahu známých toxických a alergenních komponent.
 • Rostliny, které jsou chutnější, lépe přizpůsobené transportu
 • Snížené riziko představované možnou přítomností toxických agrochemických reziduí a mykotoxinů v plodinách.
 • Lepší znalost zdravotních charakteristik potravin, protože transgenní rostliny se musí přísně posuzovat. To není případ potravin z konvenčního a organického zemědělství.

Transgenní rostliny s přímým jasným užitkem pro spotřebitele průmyslových zemí jsou ještě ve fázi vývoje. produkce začne tehdy, pokud objem trhu pokryje vývojové náklady.

Pro rozvojové země:    

 • Bezpečnější potraviny v rozvojových zemích        
  • Adaptace na nehostinné prostředí a rozšíření obhospodařovaných ploch
  • Odolnost proti škůdcům a plevelům
  • Rostliny, které jsou méně toxické (jako je nezpracovaný maniok)
  • Výživnější (rýže či maniok) nebo stravitelnější rostliny
 • Nižší riziko vystavení se toxickým agrochemikáliím během rozsevu.

Pro životní prostředí:    

 • Méně agrochemikálií obzvláště u transgenních plodin odolných proti hmyzu, které mohou ušetřit tuny insekticidů.
 • Nahrazení celé baterie nejrůznějších herbicidů s obvykle dlouhou dobou přetrvávání v půdě jedním herbicidem s relativně krátkým poločasem rozpadu v půdě.
 • Transgenní plodiny tolerantní k herbicidům umožňují bezorbovou technologii proti konzervativní orbě. To chrání půdní vlhkost, humus a strukturu. Bezorbová technologie brání erozi půdy.

Tyto výhody jsou odpůrci transgenních rostlin upírány kvůli hypotetickému nebezpečí pro biodiversitu a ekosystém v důsledku přítomnosti transgenních plodin v přírodě.

Pro vědce:

Výhodou transgenních plodin je to, že GM rostliny jsou mnohem lépe charakterizovatelné než jejich konvenční či přirozené protějšky. Důkladná charakterizace je povinná, a má hodnotit jakýkoliv možný zdravotní nebo environmentální dopad takových rostlin. Zjišťuje se, zda jsou identické svým mateřským konvenčním plodinám kromě zavedeného rysu či rysů blízko polohy nového genu. Studium transgenních rostlin takto zlepšuje naše znalosti jejich divoce rostoucích přirozených příbuzných. Při tom se zjistí množství a povaha mutací, ke kterým došlo během výběru konvenčních mateřských plodin.

Internetové stránky: