Jaká jsou rizika a obavy plynoucí z aplikace moderních biotechnologií v zemědělství, výrobě krmiv a potravin?

Aplikace biotechnologií (a zvláště genetického inženýrství) v zemědělství a výrobě potravin a krmiv představuje krátkodobá i dlouhodobá rizika nebo nejistoty pro prostředí. Některá z nich mohou být považována za nepředvídatelná a nevratná a jako taková některými lidmi za nepřijatelná. Jindy se zvažují možné efekty GM potravin a krmiv na zdraví lidí a zvířat. Některé socioekonomické efekty jsou také předmětem zájmu.

Některé příklady otázek, které byly položeny v souvislosti s GM plodinami v zemědělství:   

 • Geneticky modifikované potraviny a krmiva mohou způsobovat alergie nebo obsahovat neočekávané množství toxických látek škodlivých pro zdraví lidí a zvířat:
  • Příklad: při laboratorních pokusech se zjistilo, že transgenní soja navrhnutá pro užití jako krmivo obohacené o esenciální aminokyseliny, je alergenní. Další vývoj této transgenní soji s expresí alergenního proteinu para ořechu byl zastaven. V Evropě a v USA jsou všechny GMO používané k výrobě potravin předmětem intenzivní kontroly předtím než dostanou povolení pro uvolnění pro trh.   
 • Geneticky modifikované rostliny obsahující geny vytvořené tak, aby toxiny mířené proti určitým škůdcům mohou mít škodlivé vedlejší účinky na necílové organismy.
  • Příklad: Při laboratorní studii byly housenky amerických motýlů monarchů krmeny ve vysokých koncentracích pylem z Bt kukuřice odolné proti hmyzu. V těchto extrémních podmínkách měl pyl toxické účinky na housenky monarchů. Tento efekt přisouzený Bt proteinu přítomnému v pylu Bt kukuřice nemohl být opakován při polních testech. Nicméně, tento aspekt by měl být zahrnut do monitorování.
 • K nezamýšlenému a nekontrolovanému přenos nově zaváděných genů na další rostliny by mohlo dojít přímo prostřednictvím pylu. To by mohlo vyústit v negativní účinky na ekosystém a ve zvýšeném množství plevele odolnému proti herbicidům, pokud by transgen dodal selektivní výhodu svému příjemci.
 • Nekontrolovaný přenos by mohl nevratně ohrozit prodej produktů biologického zemědělství.
 • Extensivní kultura modifikovaných plodin v globálním měřítku by mohla snížit nebo dokonce zničit "genovou banku " (hodnotné rysy) konvenčně pěstovaných plodin.
 • Geneticky modifikované rostliny by mohly zvýšit závislost rozvojových zemí na nadnárodních koncernech z průmyslových států.
 • Možná dlouhodobá rizika nejsou známa, obtížně se odhadují a chybí zkušenosti na tomto poli. Probíhá jen velmi málo studií, které mají poznat rizika, a organizace monitorování zaměřeného na podporu risk managementu povětšinou také chybí.

Vědecká fakta vztahující se k obavám zde zmíněným můžete nalézt v příslušných odpovědích na detailní otázky (viz „podobné otázky“)

Níže uvedené skutečnosti jsou významné pro mnoho obyvatel evropských zemí. Nepředstavují rizika, ale silně ovlivňují časté negativní vnímání geneticky modifikovaných rostlin veřejností.   

 • Geneticky modifikované rostliny a potravinové produkty z nich nemají v současnosti pro konzumenty žádnou výhodu
 • Geneticky modifikované potraviny (nebo-li potraviny obsahující komponenty GMP) mohou být nedostatečně značeny, v rozporu s požadavky svobodné volby vyjadřované valnou většinou konzumentů.

Více informací k tématu otázek: