BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Dvacet let výzkumu neočekávaných změn ve složení geneticky modifikovaných plodin

O dvacetiletém výzkumu v oblasti geneticky modifikovaných (GM) plodin pojednává článek Dr. Ing. Jaroslava Salavy z VÚRV Praha, v.v.i., který na svých stránkách uveřejnil portál Gate2Biotech dne 16. 3. 2015. Autor zde vysvětluje podstatu genetické modifikace plodin, hodnocení jejich bezpečnosti, náročnost pokusů a rostoucí náklady na výzkum v souvislosti s rostoucími požadavky regulačních orgánů EU. Poukazuje rovněž na negativní dopady stále rostoucích nákladů testování GMO, zejména na vědce ve veřejném sektoru.

Základem hodnocení bezpečnosti GM plodin je od roku 1993 testování shody složení GM plodin s těmi původními, geneticky neupravenými. Zkoumají se potenciální neočekávané dopady vložení genetického konstruktu do plodiny pomocí metody transgenóze. Testování celkové bezpečnosti se zaměřuje především na hodnocení očekávaných genových produktů, což jsou obvykle proteiny transkribované a exprimované GM plodinou.

Postup hodnocení shody složení GM plodin a jejich netransgenních analogů má nejčastěji formu polních pokusů opakovaných ve více oblastech pěstování dané plodiny. Do těchto polních pokusů je zařazena sledovaná GM plodina, její blízce isogenní netransgenní linie a někdy jedna nebo více referenčních netransgenních komerčních linií. Odebírají a analyzují se vzorky rostlinných pletiv využívaných buď jako potravina nebo krmivo (např. zrno a píce). Ve vzorcích pletiv se pak stanovuje celá řada živin a antinutričních látek (obvykle 60-80) a statisticky se porovnávají GM plodiny a jejich ne-GM analogy.

Dr. Salava v článku uvádí: „Z hodnocení změn chemického složení vyplývá, že se objevují velmi silné důkazy o tom, že transgenóze narušuje složení plodin méně než tradiční šlechtění. Široká vědecká komunita by měla zhodnotit současný stav znalostí o bezpečnostním riziku chemického složení transgenních plodin.“

Informace z dvacetiletého testování shody GM plodin s konvenčními plodinami společně s empirickými daty o celkovém složení těchto plodin by měly osvětlit, jestli je opodstatněné pokračovat v jedinečně vyžadovaných studiích shody složení GM plodin pro hodnocení jejich bezpečnosti.

 

Zdroj: http://www.gate2biotech.cz/dvacet-let-vyzkumu-neocekavanych-zmen-ve-slozeni-geneticky-modifikovanych-plodin/

Aktuálně


ZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN


uspořádali jsme pro vás
promítání filmu
WELL FED
s následnou diskuzí
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen

Top