Zákazy pěstování GM plodin v členských státech EU

20.3.2015 |

Právní předpis, který umožní členským státům EU omezit nebo zcela zakázat pěstování geneticky modifikovaných (GM) plodin na jejich území, byl publikován v Úředním věstníku EU dne 13. března 2015. V platnost vstoupí dvacátým dnem po vyhlášení, ale jelikož se jedná o směrnici, musí ji členské státy nejdříve zapracovat do svých zákonů, než budou moci nový postup použít.

Průběh schvalovacího procesu uvádění GMO a GM potravin a krmiv do oběhu v EU se nemění, předpis se vztahuje pouze na pěstování GM plodin.

Zákazu nebo omezení pěstování určité plodiny lze dosáhnout dvěma způsoby:

  1. V průběhu schvalovacího procesu může kompetentní úřad vznést požadavek, aby se projednávaná žádost nevztahovala na území příslušného státu nebo jeho část. Pokud žadatel netrvá na původním rozsahu své žádosti o uvedení GMO do oběhu, konečné povolení je vydáno pro omezenou územní působnost.
  2. Poté, co GM plodina prošla celým schvalovacím procesem na úrovni EU a byla povolena pro pěstování, může členský stát přijmout opatření omezující nebo zakazující její pěstování na svém území. Přijatá opatření musí být odůvodněná, přiměřená, nediskriminační a musí být podložena závažnými důvody.

Jako důvody pro restriktivní opatření směrnice uvádí: cíle politiky v oblasti životního prostředí, územní plánování, využívání půdy, sociální a hospodářské dopady, předcházení přítomnosti GMO v jiných produktech, pokud je nelze zajistit opatřeními pro koexistenci, cíle zemědělské politiky a veřejný pořádek.

Mnozí právníci vidí uplatnění druhé možnosti v praxi jako problematické. Těžko se bude hledat odůvodnění, specifické pro danou GM plodinu, které nebylo posouzeno při hodnocení rizika v rámci schvalovacího procesu na úrovni EU. Čistě ekonomické důvody nemohou být použity, tím by byla porušena pravidla volného pohybu zboží v EU. Pokud budou restriktivní opatření nedostatečně odůvodněna, mohou se stát též předmětem žaloby na půdě WTO.

Nicméně některé členské státy (např. Rakousko, Maďarsko) již avizovaly, že nové možnosti chtějí využít co nejdříve.

Dokument:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/412 ze dne 11. března 2015, kterou se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO) na svém území

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.068.01.0001.01.CES

 

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí