Zajímavé stránky

Biotechnologie

 • AgBioForum

  AgBioForum (the Journal of Agrobiotechnology Management & Economics) publikuje články informující o aktuálním výzkumu v oblasti zemědělských biotechnologií. (webové stránky v AJ)

 • Biosafety clearing-house

  Ministerstvo životního prostředí zřídilo tyto webové stránky s cílem usnadnit výměnu vědeckých, technických, environmentálních a právních informací o živých modifikovaných organismů. (webové stránky v AJ)

 • CEBIO

  CEBIO se zabývá řešením projektů pro univerzity a podniky zaměřené na výzkum rostlin a testování v oblasti biotechnologií a farmacie. (webové stránky v AJ)

 • EuropaBio

  EuropaBio zaštiťuje evropské biotechnologické firmy. Zaměřuje se na tři hlavní segmenty biotechnologií: zdravotní péči (Red Biotech), průmysl (White Biotech) a zemědělsko-potravinářské odvětví (Green Biotech). (webové stránky v AJ)

 • European Federation of Biotechnology

  Evropská biotechnologická federace (EFB) je nezisková organizace sdružující národní biotechnologické asociace, univerzity, vědecké instituce, biotechnologické firmy a odborníky. (webové stránky v AJ)

 • Gate2Biotech

  Gate2Biotech je portál, který mapuje vše nové v oboru biotechnologií a propojuje vědeckovýzkumný sektor a sektor komerční. (webové stránky v ČJ)

 • ISAAA

  The International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA) je nezisková mezinárodní organizace, která na svých stránkách sdílí novinky v oblasti zemědělských biotechnologií se zaměřením na genetické inženýrství. (webové stránky v AJ)

 • OECD Biotechnology

  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), konkrétně její odbor pro biotechnologie, se snaží povzbudit a podporovat inovace a nové technologie, které přináší výhody do oblasti ochrany zdraví. (webové stránky v AJ)

GMO

 • Česká komise pro nakládání s GMO a genetickými produkty

  Česká komise pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty je schválena jako poradní orgán Ministerstva životního prostředí. (webové stránky v ČJ)

 • EFSA Panel on GMO

  Panel pro geneticky modifikované organismy (GMO) poskytuje nezávislé vědecké poradenství o bezpečnosti geneticky modifikovaných rostlin, mikroorganismů a zvířat. (webové stránky v AJ)

 • Evropská komise

  Na úrovni Evropské komise je tvořena platná legislativa pro oblast GMO a jsou schvalovány GMO pro uvedení na trh EU. Seznam lze nalézt v registru GMO. (webové stránky v AJ)

 • Genetic Literacy Project

  Genetic Literacy Project (GLP) sleduje biotechnologický výzkum, jeho reálnou aplikaci v praxi a následný vliv médií a politiky. Cílem GLP je odlišit vědu od ideologie a vést na svých stránkách konstruktivní odborné diskuse. (webové stránky v AJ)

 • Informační centrum bezpečnosti potravin

  ICBP je součástí odboru bezpečnosti potravin ministerstva zemědělství. Jeho úkolem je získávat a třídit dostupné informace z oblasti bezpečnosti potravin. V oblasti biotechnologií informuje především o GM potravinách a krmivech. (webové stránky v ČJ)

 • Registr GMO

  Registr GMO je seznam povolených GM organismů, potravin a krmiv na trh EU dle Nařízení č. 1829/2003 o GM potravinách a krmivech (případně dle Směrnice 2001/18/EC) Registr GMO zřizuje a vede Evropská komise. (webové stránky v AJ)

 • transGEN

  Hlavním zájmem transGENu je zajistit větší transparentnost při využívání genové techniky v potravinářském průmyslu, také sledovat výzkum rostlin v souvislosti s genetickým inženýrstvím. (webové stránky v NJ)

 • Vědecký výbor pro GM potraviny a krmiva

  Vědecký výbor je poradní orgán Ministerstva zemědělství složený z nezávislých vědeckých a výzkumných pracovníků, v jehož působnosti je zejména vydávání stanovisek k žádostem o povolení GM potravin a krmiv na trh EU. (webové stránky v ČJ)

Nové genové techniky

 • NBT Platform

  The New Breeding Techniques Platform (‘NBT Platform’) je sdružení průmyslových podniků a akademických a výzkumných ústavů, které se snaží přinést osvětu v oblasti nových genových technik. (webové stránky v AJ)