Veřejné mínění o editaci genů v zemědělství a lékařství

24.6.2024 | Kristýna Kliková

Na začátku letošního roku byla v časopise Frontiers in Bioengineering publikována nová studie zabývající se veřejným míněním populace v USA o genové editaci v zemědělství a v lékařství.

Editace genů, neboli genová úprava, již významně přispěla k velkému pokroku v obou těchto oblastech a mnoho dalších aplikací je neustále ve vývoji. Nejen dle této studie, ale obecně platí, že veřejnost, a to nejen americká, příliš nedůvěřuje biotechnologiím ani v zemědělství, natož v lékařství. Již dřívější průzkumy (z let 2014-2016) v USA ukázaly, že geneticky modifikované (GM) potraviny jsou za bezpečné považovány asi jen u 37 % americké populace. Velká část veřejnosti však nebyla do té doby seznámena s tisíci studiemi potvrzujícími bezpečnost GM plodin, ani s jejich bezproblémovým působením na trhu. 

Vnímání této problematiky veřejností je proto důležitým faktorem při jejich uplatnění, protože negativní přijetí může zabraňovat následnému uvedení na trh. Uvádí se, že nedostatek veřejného dialogu ve společnosti o GM organismech již nenapravitelně poškodil obor genového inženýrství, čemuž je potřeba se vyvarovat, a o pokračujícím rozšiřování genové editace široce diskutovat právě ve veřejném dialogu. 

Cílem této studie bylo zkoumání a posouzení názorů americké veřejnosti na genové úpravy v zemědělství a lékařství. Data byla získána ze dvou průzkumů provedených v letech 2021 a 2022, a to mezi více než 4 500 respondenty. V průzkumech byli lidé dotazováni na obeznámenost s genovými úpravami, na jejich bezpečnost a především na množství informací nutných ke změně jejich názoru (v souvislosti s genovými úpravami). 

V rámci studie bylo zjištěno, že častěji si respondenti slova „editace genů“ spojili s lékařstvím než se zemědělstvím, přestože pojem biotechnologie velká část veřejnosti spojuje hlavně se zemědělstvím. Výsledky studie také ukázaly, že lidé jsou více obeznámeni s konkrétními genovými úpravami v zemědělství než v lékařství, a současně na ně mají v zemědělství pozitivnější a jistější názory i s ohledem na bezpečnost v porovnání s lékařstvím. Vznikající trend ukazuje, že lidé potřebují více faktů a důkazů ke změně názoru na bezpečnost genových úprav v lékařství než v zemědělství. Dokonce bylo zjištěno, že v případě, kdy byla tázána veřejnost obeznámená s genovými úpravami v biotechnologiích, tak byla pravděpodobnost, že genové úpravy budou považovány za bezpečné, výrazně vyšší než u respondentů, kteří o genových úpravách v biotechnologiích příliš mnoho informací neměli. Tato fakta naznačují, že je potřeba zlepšit komunikaci a vzdělávání o bezpečnosti a výhodách biotechnologií nejen v zemědělství a v lékařství, ale i napříč více obory. 

Rovněž informace dostupné na internetu a v televizi přitahují pozornost a vyvolávají obavy z lékařského využití genové editace, což vede k pochybnostem o etice této technologie, ale současně s tím jsou poskytovány příležitosti k diskuzi o jejích přínosech a rizicích. S rozvojem technologií je taktéž klíčové zapojit veřejnost do rozhovorů o genetických úpravách nejen v zemědělství a lékařství, aby mohly být posouzeny jejich názory a překážky bránící přijetí.

 

Zdroje: