Udržitelný potravinový systém díky úpravám genomu a dalším inovacím

4.9.2020 |

Udržitelnost potravinových systémů je jedním ze zásadních problémů současného i budoucího světa. Populace narůstá a zdroje obživy se pomalu tenčí. Doposud se udržitelnost potravinových systémů, vliv změny stravovacích návyků, snižování množství odpadů a zvyšování zemědělské produktivity studovala a řešila hlavně prostřednictvím stávajících technologií.

Ukázalo se však, že i při širokém přijetí zavedených zemědělských technologií a snížení potravinového odpadu o polovinu bude náročné nasytit rostoucí světovou populaci a zároveň zajistit stabilní ekologické podmínky na planetě.

Mezinárodní tým téměř 50 odborníků se na tuto zásadní problematiku zaměřil a identifikoval 75 inovací a 8 akčních bodů, které mohou pomoci urychlit přechod na udržitelný a zdravý potravinový systém. Jejich doporučení jsou publikována v prestižním časopisu Nature Food.

V současnosti se 40 % celosvětové půdy využívá k produkci potravin, což mj. přispívá ke ztrátě biologické rozmanitosti a emisím skleníkových plynů. Proto jsou nezbytné zásadní změny ve způsobu výroby potravin.

Na otázky, jaké maximální úrovně výnosu lze dosáhnout prostřednictvím nových odrůd plodin nebo změnami v zemědělských postupech a šířením technologií, jako je např. zavlažování, se hledají odpovědi již dlouhou dobu. Vedle nich však s rozvojem vědy a technologií vystupují do popředí i nové inovace, které mají značný potenciál potravinovou udržitelnost i kvalitu životního prostředí podpořit.

Mezi takové inovace patří mimo jiné editace genomu, vertikální zemědělství, plodiny vázající dusík, které nepotřebují hnojivo, využití hmyzu pro výrobu potravin a krmiv nebo rozvoj nanotechnologií uplatnitelných při celém procesu výroby potravin.

Vedle seznamu inovací vědci stanovili i akční body pro urychlení transformace potravinového systému. Pět z nich je soustředěno na důvěru, změnu myšlení a ochranu před nežádoucími účinky. První bod se zaměřuje na budování důvěry mezi klíčovými hráči potravinového systému, mezi které patří zemědělci, spotřebitelé a potravinářské společnosti. Pro ideální fungování by podle vědců měli všichni uznávat společné hodnoty jako je udržitelnost produkce potravin, její provenience a sociálně-ekonomické výhody.

 

Zdroje:
https://www.wur.nl/en/newsarticle/From-genome-editing-to-insects-Food-System-Innovations-and-how-to-get-there.htm
https://www.nature.com/articles/s43016-020-0074-1