Transparentnost nebo inovace?

18.11.2019 |

Výsledkem petice proti herbicidu glyfosátu, kterou podepsalo více než milión občanů EU, a také důsledkem odmítání GM plodin je nový předpis, který by měl zvýšit důvěru veřejnosti ve schvalovací procesy. Nařízení EU č. 2019/1381 o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci novelizuje základní předpis EU o obecném potravinovém právu a osm dalších předpisů.

Deklarovaným cílem těchto změn je posílení komunikace v celém průběhu analýzy rizika, zveřejňování podkladů ke konečnému rozhodnutí a zapojení všech zúčastněných stran. Dojde k významnému posílení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a pro zapojení expertů do činnosti odborných panelů budou vytvořeny lepší podmínky. Ve Správní radě EFSA budou zastoupeny všechny členské státy, Evropský parlament, průmysl i nevládní organizace.

Potud tedy ušlechtilé cíle, proti kterým nelze nic namítat. Jenže snahu o maximální transparentnost je nutné vyvážit s ochranou duševního vlastnictví, obchodního tajemství a osobních údajů. Není jisté, zda při plnění požadavků nového předpisu lze této rovnováhy dosáhnout.

Ten, kdo žádá o uvedení produktu na trh, musí prokázat, že výrobek splňuje požadavky EU na ochranu zdraví a životního prostředí, a v některých případech musí doložit i účinnost výrobku. Podle nového nařízení bude žadatel povinen oznamovat studie, které zadal za účelem získání údajů o bezpečnosti, případně účinnosti budoucího výrobku, do databáze vedené EFSA, a to v předstihu už při zadání studie. Oznámené studie pak musí být součástí žádosti, jinak bude žádost neplatná. I když informace o zadaných studiích a jejich výsledky budou zveřejněny, až když bude žádost o uvedení na trh podána, stanovený postup by mohl ohrozit inovace a konkurenceschopnost.

Další novinkou v nařízení je stručný výčet informací, které žadatel může označit jako důvěrné („confidential“, obchodní tajemství). To zužuje okruh možností oproti stávajícím předpisům, kde je naopak uvedeno, co nemůže být označeno jako obchodní tajemství. Navíc se ještě příslušný úřad (na úrovni EU to bude EFSA) bude vyjadřovat k tomu, zda označení určitých údajů v žádosti jako obchodní tajemství bylo dostatečně zdůvodněno a je tudíž oprávněné.

Uvedeným způsobem budou změněny evropské předpisy v celém řetězci „od farmy po vidličku“, tedy nařízení o potravinovém právu, o nových potravinách, o přídatných látkách do potravin, o doplňkových látkách v krmivech, o materiálech určených pro styk s potravinami a také nařízení o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh. V oblasti GMO se změny týkají jak nařízení 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech, tak směrnice 2001/18/ES o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí.

Změny v evropských nařízeních začnou platit pro všechny členské státy v březnu 2021. Do té doby bude muset Ministerstvo životního prostředí nová pravidla zapracovat také do zákona o nakládání s GMO. Až potom se teprve ukáže, zda se podaří lepší komunikací odstranit nepodložené obavy veřejnosti z používání některých nových produktů a zda snaha o maximální otevřenost spíše nepoškodí evropský průmysl.

 

Zdroj: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.231.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2019:231:FULL