Seminář MŽP k novele zákona o GMO

8.11.2016 |

Ministerstvo životního prostředí (dále „MŽP“) pořádá dne 22. listopadu 2016 seminář pro odborné poradce uživatelů geneticky modifikovaných organismů (dále „GMO“), na kterém je seznámí s novelou zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty (dále jen „zákon o GMO“).

Novela zákona o GMO začne platit od 1. ledna 2017, schválily ji obě komory Parlamentu, svůj podpis již také připojil prezident. Co budou změny v zákoně znamenat pro ty, kteří pracují s GMO?

MŽP již před třemi lety navrhovalo upravit tu část zákona, která se týká laboratorního použití GMO. Cílem bylo snížit zbytečné administrativní nároky na výzkumná pracoviště, kde už je používání GM laboratorních zvířat nebo mikroorganismů běžnou praxí.

Impulsem ke zrychlení legislativního procesu se však stala až nová evropská směrnice, která umožňuje jednotlivým státům EU zakázat na svém území pěstování GM plodin. Převedení této směrnice do zákona o GMO tvoří druhou část novely (o směrnici jsme informovali mj. v článku ze dne 20. 3. 2015). Tato část novely stanoví zmocnění MŽP, případně Ministerstva zemědělství, a procesní postupy v případech, kdy by Česká republika chtěla na svém území omezit nebo zakázat pěstování nějaké GM plodiny, povolené nebo schvalované v EU. Nejedná se tedy o žádný konkrétní zákaz.

Kromě uvedených dvou okruhů jsou mnohé změny v zákoně čistě legislativně-technického rázu, zejména jde o zpřehlednění textu. Zároveň se změnou zákona začne platit i novela prováděcí vyhlášky č. 209/2004 Sb., kde byly některé přílohy nahrazeny „uživatelsky příjemnější“ podobou.

Je třeba zdůraznit, že všechna oprávnění k nakládání s GMO zůstávají v platnosti. Bez ohledu na novelu je možné odvolat se na předchozí žádosti nebo oznámení, a vyhnout se tak opakování některých údajů. Snížení administrativy zaznamenají především instituce, které pracují s GMO v uzavřeném nakládání. Doba povinného uchovávání dokumentace se v těchto případech zkracuje z 10 na 5 let od ukončení nakládání. V první kategorii, tedy při nejnižším riziku, už nebude požadován havarijní plán, neboť postačí obecné předpisy o ochraně zdraví při práci.

Novela zákona reaguje i na novou oblast použití GM mikroorganismů - genovou terapii a GM vakcíny. Zatímco dříve znamenalo „uvádění GMO do životního prostředí“ výlučně polní pokusy s GM rostlinami, v poslední době se objevují žádosti o klinické hodnocení léčivých přípravků obsahujících GM mikroorganismy. Tomuto vývoji bylo potřeba přizpůsobit příslušná ustanovení zákona i prováděcí vyhlášky.

Novelizovaná znění zákona o GMO a příslušné vyhlášky 209/2004 Sb. s vyznačenými změnami budou zveřejněna k datu konání výše uvedeného semináře, a to na stránkách MŽP věnovaných GMO, tj. http://www.mzp.cz/cz/geneticky_modifikovane_organismy.

 

Zdroje: Ministerstvo životního prostředí

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&forEach.action=detail&forEach.value=s3964