BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Rozhodnutí Soudního dvora EU: organismy získané mutagenezí jsou GMO

Dlouho očekávané rozhodnutí Soudního dvora EU (SD) k novým genovým technikám uspokojilo jen odpůrce GMO. Pro průmysl a výzkum přináší místo podpory inovací jen další překážky, náklady a administrativu.

SD se zabýval otázkou aplikace předpisů o geneticky modifikovaných organismech (především směrnice 2001/18/ES) na zemědělské plodiny získané mutagenezí. Mutagenezi definoval jako soubor technik, které umožňují změny v genomu živých organismů, aniž by do nich byla vložena cizí DNA.

SD se ve svém rozhodnutí ze dne 25. července 2018 neřídil stanoviskem generálního advokáta, o kterém jsme psali zde (Mutageneze u soudního dvora EU). Soudci se s generálním advokátem shodli pouze v tom, že organismy získané mutagenezí jsou geneticky modifikovanými organismy. SD rozhodl, že organismy získané novými technikami mutageneze (editací genů, technikami jako je CRISPR aj.) mohou představovat obdobné riziko jako použití transgenoze, a že tudíž výsledné organismy spadají pod předpisy o GMO. To znamená, že nakládání s nimi musí být povoleno na základě hodnocení rizika, po uvedení na trh musí být označovány atd. Naopak, podle výroku SD jsou z působnosti směrnice o GMO vyňaty organismy získané „tradičními“, dlouhodobě používanými postupy mutageneze pomocí radiace nebo chemických látek. Je na rozhodnutí jednotlivých členských států, zda budou použití těchto „tradičně“ získaných mutantů nějak regulovat. Případné národní předpisy musí být ovšem v souladu se zásadou volného pohybu zboží v EU.

SD je nejvyšší instancí ve výkladu práva EU, tudíž vydané rozhodnutí bude mít dalekosáhlý dopad na konkurenceschopnost zemědělství a perspektivy výzkumu v celé Unii.

 

Zdroj: tisková zpráva SD

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-07/cp180111en.pdf

Aktuálně

​POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

VESMÍRNÉ BIOTECHNOLOGIEZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN

Top