Rakouské předsednictví se zaměří na hodnocení rizika

13.6.2018 |

V druhé polovině tohoto roku převezme Rakousko do svých rukou předsednictví v EU. V oblasti bezpečnosti potravin se bezpochyby zaměří na předpis zvyšující transparentnost procesu hodnocení rizika.

Návrh nového nařízení představila Evropská komise (EK) v dubnu mimo jiné jako reakci na občanskou iniciativu ke glyfosátu, která zpochybňovala výsledky studií provedených výrobcem tohoto herbicidu. Dalším podnětem byla i neustálá kritika práce Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ze strany nevládních organizací i některých europoslanců.

Cílem nové právní úpravy má být zprůhlednění hodnocení rizik v celém procesu výroby potravin, tedy od použití pesticidů v zemědělské výrobě, přes krmiva až po aditiva a obaly potravin. Vedle základního předpisu o zásadách potravinového práva bude novelizována i směrnice o GMO, nařízení o GM potravinách a krmivech, nařízení o prostředcích na ochranu rostlin, nařízení o nových potravinách a další.

Pro posílení důvěryhodnosti hodnocení rizika prováděného úřadem EFSA u GM potravin a krmiv jsou navrhována následující opatření:

  • Všechny studie předkládané průmyslem v souvislosti se žádostmi o uvádění produktů na trh (např. pesticidů, aditiv do potravin nebo GM plodin) budou automaticky zveřejňovány již v průběhu schvalovacího procesu. Veřejnost tedy bude mít přístup ke všem podkladům, ze kterých vychází EFSA při tvorbě svých vědeckých stanovisek. Tímto krokem by se mělo zamezit různým „konspirativním teoriím“ a sporům o přístup k primárním údajům.
  • Zveřejňování informací se bude týkat i žádostí o prodloužení povolení k uvádění produktů na trh. Před podáním takové žádosti bude žadatel konzultovat zaměření potřebných studií s EFSA a prostřednictvím úřadu i s dalšími zúčastněnými stranami a veřejností.
  • Databázi studií a dalších informací k hodnocení rizik povede EFSA. Postupně budou vytvořeny závazné formuláře pro poskytování dat ve všech oblastech, kterých se nařízení týká, aby bylo možné v databázi vyhledávat údaje a porovnávat je.
  • EK bude mít možnost ověřit formou auditu, zda provádění předkládaných studií odpovídá příslušným standardům pro správnou laboratorní praxi.
  • Ve sporných případech může EK požádat úřad EFSA o provedení vlastní studie, která bude financována z rozpočtu EU.
  • Podle EK bude zachována ochrana duševního vlastnictví a osobních údajů. Pokud žadatel o uvedení produktu na trh označí některé údaje jako obchodní tajemství, bude to muset náležitě zdůvodnit. EFSA požadavek posoudí, a když jej uzná za oprávněný, nebudou označené údaje zveřejněny. Dá se ovšem očekávat, že rozsah ochrany údajů bude ještě předmětem mnoha diskusí.

Druhým tématem nového nařízení je vyšší míra zapojení členských států do činnosti EFSA. Například plánované navýšení rozpočtu úřadu by mělo zlepšit podmínky pro činnost expertů ve vědeckých panelech úřadu.

Pro Evropskou komisi z návrhu vyplývá úkol zlepšit komunikaci o riziku mezi institucemi EK, úřady členských států a veřejností. Při nedávném přezkumu účinnosti právních předpisů v oblasti bezpečnosti potravin byla právě komunikace o riziku označena jako slabé místo celého systému. K tomu lze dodat, že GM plodiny jsou názorným příkladem této slabiny.

 

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Odkazy:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2941_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2942_en.htm