Pozor na pěstování Bt kukuřice u státních hranic

16.1.2017 |

Od 1. 1. 2017 dochází ke změně v pravidlech pěstování geneticky modifikovaných (GM) plodin v ČR. Aktuálně o tom informuje Ministerstvo zemědělství na svých webových stránkách, a to v dokumentu „Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR s platností od 1.1.2017“.

Stěžejní změnou v pravidlech je nově dodržení povinné minimální vzdálenosti pěstování GM plodiny od státní hranice ČR v délce 400 m. Důvodem zavedení této povinnosti v ČR je směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 412/2015/EU. Ta vyžaduje po členských státech pěstujících GM plodiny, aby přijaly vhodná opatření v pohraničních oblastech s cílem zabránit přenosu GMO na území jiného, sousedního státu, kde je pěstování GM plodin zakázáno.

LPIS, podpůrném nástroji pro pěstitele s přehledem pěstebních pozemků, je vygenerováno pásmo v šíři 450 m od státní hranice, a to z důvodu technických tolerancí jako bezpečná rezerva i z důvodu možných úprav státních hranic ČR v čase. V tomto pásmu si pěstitelé ČR musí dát pozor při plánování pěstování GM plodiny.

Lze říci, že tato změna má prozatím minimální dopad na naše pěstitele. Doposud lze v ČR pěstovat pouze jeden typ GM plodiny – Bt kukuřici MON810 – a v loňském roce byl zaevidován pouze jeden pěstitel této kukuřice, navíc v Pardubickém kraji, kde je nízká pravděpodobnost pěstování kukuřice u státních hranic.

Příjemnou změnou pro (potenciální) pěstitele GM plodin je pak odbourání duplicitního hlášení pěstování GM plodiny úřadům, které se nově uskutečňuje pouze Ministerstvu zemědělství (nikoliv zároveň i Ministerstvu životního prostředí), a to na místně příslušná pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

Ostatní povinnosti pěstitelů GM plodin zůstávají beze změny, tj. nutnost ohlášení pěstování GM plodiny sousednímu pěstiteli před zasetím (do 1. března) a po zasetí (nejpozději 15 dní po zasetí), dodržení minimálních vzdáleností při výsevu/výsadbě, ohlášení pěstování GM plodiny příslušnému úřadu (SZIF) po zasetí, označení produktu GM plodiny jako GMO a uchování údajů o nakládání s GM plodinou v podniku po dobu minimálně 5 let.

Zdroj:

http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/gmo-geneticky-modifikovane-organismy/publikace-a-dokumenty/