Pokles ploch s Bt kukuřicí v ČR

8.9.2015 |

Podle tiskové zprávy Ministerstva zemědělství (dále MZe) došlo v letošním roce opět k poklesu ploch s Bt kukuřicí v ČR. 11 pěstitelů ohlásilo MZe celkem cca 1.000 ha Bt kukuřice, která je stále jedinou geneticky modifikovanou (dále GM) plodinou, povolenou k pěstování v ČR, resp. EU. Oproti loňskému roku se Bt kukuřice přestala pěstovat v kraji Vysočina, v Moravskoslezském a v Olomouckém kraji. Nejvíce se pěstuje ve Středočeském kraji, a to na 418 ha.

I přes pokles ploch a celkově malou výměru se ČR řadí mezi tři největší pěstitele Bt kukuřice v EU, vedle Španělska a Portugalska; nepatrná výměra s Bt kukuřicí byla ohlášena také v Rumunsku a Slovensku.

Na vině poklesu ploch se dle MZe podílí celá řada faktorů, mezi které se řadí zejména malý tlak škůdce zavíječe kukuřičného a dále obchodní a cenová politika výrobců a dodavatelů osiva související s celkovou politikou EU v oblasti GMO. V důsledku toho některé firmy GM osivo kukuřice do ČR nedovezly, jelikož se pěstuje ve stále menším měřítku a náklady spojené s dovozem jsou neúměrné. Současně nelze opomenout ani přísná pravidla v souběžné existenci s konvenční formou zemědělství.

Ve srovnání s jinými regiony světa, kde pole s GM plodinami spíše přibývají, EU přistupuje k těmto plodinám s vysokou mírou obezřetnosti a s principem předběžné opatrnosti. ČR se řadí spíše k liberálním státům, které při nakládání s GMO vycházejí z vědeckých poznatků, a současně ponechávají zemědělcům v tomto ohledu svobodnou volbu formy hospodaření a pěstování.

 

Zdroj:

Ministerstvo zemědělství - http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2015_geneticky-modifikovane-kukurice-se-v.html

http://www.transgen.de/anbau/flaechen_international/643.doku.html