Plochy geneticky modifikované kukuřice MON 810 v České republice

11.8.2014 |

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo přehled pěstování geneticky modifikované kukuřice MON810 v letošním roce. Údaje pocházejí z databáze evidence využití zemědělské půdy LPIS, kam je musí pěstitelé nahlásit.

Plocha osetá kukuřicí MON810 v letošním roce opět poklesla, a to na 1 754 ha oproti loňským 2 560 ha. Maxima 8 380 ha bylo dosaženo v roce 2008, kdy mnozí zemědělci tuto plodinu patrně chtěli vyzkoušet, o čemž svědčilo množství menších pěstebních ploch. Od roku 2011 vykazuje pěstování MON810 jasně patrný klesající trend, a to i co do počtu pěstitelů – letos GM kukuřici zaselo pouze 18 zemědělců.

Kukuřice MON810 díky genetické modifikaci produkuje Bt toxin, který selektivně zabíjí housenky škůdce zavíječe kukuřičného. Zemědělci jí proto sejí v oblastech s významným výskytem tohoto škůdce: ve středních Čechách, Polabí, v teplých oblastech Moravy, ale i okolo Klatov. Vzhledem ke značným administrativním nárokům a problémům při uplatnění GM kukuřice na trhu je sklizená plodina většinou použita přímo na farmě ke krmení nebo slouží pro výrobu bioplynu.

Kukuřice MON810 je stále jediná GM plodina povolená k pěstování v Evropské unii. Ve větším měřítku se pěstuje pouze ve Španělsku, kde představuje asi čtvrtinu celkové rozlohy kukuřice. Obdobně jako v ČR jsou menší plochy v Portugalsku a Rumunsku. Několik členských států EU, mj. i Francie a Německo, vyhlásilo na svém území zákaz pěstování GM plodin.

Zdroj: http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/aktualni_informace/$FILE/oeres-mista_kukurice_MON810-20140701.pdf