BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými
pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.
Je tu pro vaši informaci a jako fórum vašich názorů.

Osvěta lékařů v Rožnově – biopotraviny versus GMO

Ve dnech 19. – 20. května t.r. se v Rožnově pod Radhoštěm konaly XXII. Rožnovské alergologicko-imunologické dny. Jejich dlouhodobým organizátorem je Česká společnost alergologie a klinické imunologie České lékařské společnosti J.E. Purkyně. Námětem ale tentokrát nebyly ryze profesní otázky jako např. „od příčin a léčby atopického ekzému po astma“, ale téma daleko obecnější - „Racionální myšlení a medicína“.

Program byl sestaven ze šesti vyžádaných přednášek. Jejich autoři jsou většinou činní na univerzitách/vysokých školách z Brna, Olomouce, Prahy. Polovina z nich je i členy SYSIFA, tedy českého Klubu skeptiků.

  • Sympozium svým příspěvkem Racionální myšlení v medicíně“ uvedla hlavní organizátorka MUDr. B. Novotná (Alergologie, Interní gastroenterologická klinika MU, FN Brno).
  • Autorem přednášky „Placebo tisíckrát jinak aneb alternativní medicína“ byl prof. V. Mornstein z Biofyzikálního ústavu LF MU, Brno.
  • Poutavě na téma „Jsme loutky v rukou parazitů?“ hovořila Mgr. L. Příplatová z Laboratoře evoluční biologie katedry filozofie a dějin přírodních věd z PřF UK  Praha.
  • MUDr. J. Novák, alergolog a klinický imunolog z Prahy, podrobně a kriticky komentoval strategii některých farmaceutických firem při ověřování antihistaminik. Název dostatečně ilustruje jeho závěry „Medicína založená na omylech.
  • Další přednáška, od autora tohoto příspěvku – prof. Z. Opatrného, shrnula pod názvem „Jsou biopotraviny opravdu zdravější?nejen téma samotných biopotravin a iracionalitu víry, že jsou spolehlivě zdravější než „ty ostatní“. Informovala také bezmála stovku přítomných lékařů o podstatách technologií genetických modifikací – a přínosech či rizicích genového editingu. Včetně světového, potažmo evropského legislativního přístupu k oběma těmto postupům a jejich produktům.
  • Ing. Dr. A. Pavlíček z katedry systémové analýzy VŠE Praha pak přednesl nesmírně zajímavý příspěvek s názvem „Iracionalita na internetu a sociálních sítích“. A komentoval zasvěceně i obecný problém – čemu dát přednost: větší svobodě informací nebo větší bezpečnosti v současném postfaktologickém světě, prosyceném i agresivitou či terorismem různého typu?
  • Kvalitní i místy šokující byla také přednáška Mgr. M. Křupky z Ústavu imunologie LF a FN  Olomouc „Mýty a fakta o očkování“. Rozpory mezi iracionalitou „odmítačů“ a poznatky současné medicíny byly věru zásadní.
  • A obdobně varovné bylo závěrečné pojednání prof. Z. Vybírala z Fakulty sociálních studií MU Brno s názvem „Tak zvané alternativní psychoterapie“.

Jedinou vadu na kráse tohoto setkání bych viděl v jeho časovém limitu. Radostné bylo vidět zájem odborníků – lékařů, daleko méně radostné bylo zjištění, jako po málem dvou-třech desítkách let spoluexistence „biopotravin“ a „GM potravin“ převážně důvěřují v zázračnost těch prvých a nebezpečí těch druhých. Účelová politická i mediální preference těch prvých v evropském prostoru prostě koná své dílo. V tomto kontextu je třeba velmi ocenit trvající zájem starších i nových generací lékařů o skutečná fakta týkající se výše zmiňovaných, společensky citlivých témat.

 

Autor článku: prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc., PřF UK v Praze

Aktuálně


ZPRÁVA Z KONFERENCE
NBT - naděje v boji s klimatickou změnou


uspořádali jsme pro vás

NBT KONFERENCI

26.5. 2022 | BIOTRIN


NOVÁ
Databáze NBT plodin | BIOTRIN


uspořádali jsme pro vás
promítání filmu
WELL FED
s následnou diskuzí
Promítání Well fed ODLOŽENO na říjen

Top