Nová metodika pro hodnocení rizika GMO

19.3.2018 |

Koncem března začne platit nový evropský předpis o podrobnostech hodnocení rizika geneticky modifikovaných organismů (GMO). Jde o směrnici Evropské komise č. 2018/350, která zrcadlí pokyny Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) k hodnocení rizik GM rostlin pro životní prostředí, a zapracovává je do příloh základního předpisu o GMO, tj. směrnice 2001/18/ES. Vyjasní se tak situace především pro žadatele o uvádění GM rostlin na trh. Zde jsou stručně shrnuty důležité body, které přinášejí avizovanou změnu:

  • Oproti původnímu návrhu jsou v konečném znění směrnice odlišeny požadavky na podklady pro hodnocení rizika GM rostlin při uvádění do životního prostředí (polní pokusy) od daleko přísnějších požadavků při uvádění na trh. Polní pokusy pro vědecké účely a počáteční fáze šlechtění by podle původního návrhu vůbec nebyly proveditelné.
  • Jeden z úvodních odstavců nové směrnice vysvětluje, jak jsou hodnocena rizika GM rostlin tolerantních k herbicidům. Příslušný herbicid má být posuzován na národní úrovni podle předpisů o přípravcích na ochranu rostlin, včetně hodnocení jeho účinků na životní prostředí.
  • Nově jsou stanoveny obecné požadavky na kvalitu výchozích údajů pro hodnocení rizika. Žádosti pro uvádění GM rostlin na trh musí být podloženy údaji z polních pokusů a z krmných studií, provedených podle mezinárodně uznávaných metodik, a žadatel musí dát k dispozici i nezpracovaná data, která získal. V minulosti často vedla nedostupnost primárních dat a různá úroveň toxikologických studií ke zpochybnění výsledků hodnocení rizika.
  • Většina GM plodin v současné době obsahuje dva a více transgenů (tzv. "stacked genes GMO"), s čímž původní předpisy nepočítaly. Na potřebný rozsah hodnocení rostlin s více transgeny panují různé názory. Nová směrnice volí cestu, kterou mnozí odborníci považují za zbytečně přísnou: je požadována ERA (hodnocení rizika pro životní prostředí) pro každou jednoduchou transformační událost. To znamená, že polní pokusy musí být provedeny pro rostliny s každým transgenem zvlášť, samozřejmě pokud již nebyly tyto jednoduché GMO předmětem předchozích žádostí. Pokud žadatel vědecky nezdůvodní, že nejsou potřeba experimentální údaje pro různé podkombinace transgenů, musí provést studie i s těmito podkombinacemi.
  • Vedle metodiky hodnocení rizika obsahuje nová směrnice i formuláře žádostí pro uvádění GM rostlin do životního prostředí a na trh. V případě uvádění na trh musí být v žádosti uvedeny podrobné informace o molekulární charakterizaci GM rostliny, což v původním znění této přílohy specifikováno nebylo.

Ministerstvo životního prostředí má nyní lhůtu 18 měsíců na zapracování nového předpisu do prováděcí vyhlášky k zákonu o nakládání s GMO (vyhláška č. 209/2004 Sb. k zákonu č. 78/2004 Sb.).

 

Zdroj: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Směrnice Komise (EU) 2018/350 ze dne 8. března 2018, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES, pokud jde o hodnocení rizika geneticky modifikovaných organismů pro životní prostředí