Jak je to s nárůstem použití herbicidů u GM plodin?

2.5.2017 |

Studie amerických vědců ukazuje, že nárůst použití herbicidů v posledních 25 letech byl větší u plodin, které prozatím nemají GM odrůdy. Toto zjištění je v rozporu s dlouhodobou kritikou GM plodin, která GM plodiny považuje za hlavní příčinu nárůstu používání herbicidů ve světě.

Výzkum provedli na univerzitě ve Wyomingu a zaměřili se v ní na šest zemědělsky významných plodin: kukuřici, bavlník, sóju, rýži, jarní a ozimou pšenici. V těchto plodinách byla sledována intenzita použití herbicidů i jejich akutní a chronická toxicita (hodnocená dle počtu úmrtí, resp. patologických změn u potkanů). U všech sledovaných plodin došlo v posledních 25 letech k lineárnímu nárůstu použití herbicidů (pouze u sóji nejprve použití klesalo, následně rostlo), nicméně více patrný byl nárůst u rýže a pšenic, tj. plodin, které nejsou GMO.

Výsledky zároveň ukazují, že ačkoliv celosvětově narostlo používání herbicidů, chronická toxicita se snížila u dvou ze šesti sledovaných plodin a akutní toxicita dokonce u čtyř. V posledním sledovaném roce byl např. podíl glyfosátu na celkovém množství použitých herbicidů 26 % u kukuřice, 43 % u sóji a 45 % u bavlníku, nicméně nebezpečí chronické toxicity u těchto plodin bylo vyhodnoceno na 0,1 %, 0,3 % a 3,5 %. To dokládá relativně nízkou toxicitu glyfosátu ve srovnání s jinými herbicidy.

Studie na závěr uvádí, že herbicidy se staly nedílnou součástí moderního zemědělství. Pokud bychom zcela ustoupili od jejich používání, globální pokles produkce potravin se odhaduje na 20 – 40 %.

 

Zdroj: https://www.nature.com/articles/ncomms14865