GM kukuřice 1507 firmy Pioneer

13.1.2014 |

Řízení o uvedení kukuřice 1507 na trh v EU, včetně pěstování, probíhá už od r. 2001, tedy celkem 12 let. Tehdy firma Pioneer podala příslušnou žádost podle směrnice 2001/18/ES. O návrhu povolení hlasovaly členské státy v únoru roku 2009, výbor však nedospěl k rozhodnutí. Tribunál Soudního dvora EU (ESD) dal v září 2013 za pravdu firmě Pioneer, která žalovala Komisi za nečinnost. Po hlasování v únoru 2009 totiž Komise neposlala návrh rozhodnutí do Rady, podle pravidel rozhodovacího procesu Unie.

Na základě rozsudku ESD by nyní o návrhu povolení měla rozhodovat Rada EU, pravděpodobně koncem ledna 2014.

Gesční ENVI výbor Evropského Parlamentu (EP) přijal dne 17. prosince 2013 usnesení, ve kterém se staví proti pěstování kukuřice 1507. Plénum EP by mělo hlasovat v polovině ledna.

Vlastnosti kukuřice 1507
(GM corn 1507 characteristics)

Kukuřice 1507 je modifikována pro odolnost vůči zavíječi kukuřičnému a některým dalším škůdcům řádu Lepidoptera vložením genu cry1F. Rostlina produkuje Bt-protein, který selektivně zabíjí housenky motýlů. Do kukuřice byl vložen také gen pat pro odolnost k herbicidům s účinnou látkou glufosinát, ale pouze jako selekční gen, neuvažuje se o využití těchto herbicidů při pěstování v Evropě.

Kukuřice 1507 je schválena pro použití jako potravina a krmivo od roku 2006.

Stanovisko EFSA
(EFSA opinion)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal k pěstování kukuřice 1507 stanoviska již v letech 2006 a 2008, poté je na žádost EK ještě několikrát přezkoumal ve světle výsledků nejnovějších výzkumů, naposledy v říjnu 2012. EFSA vždy došel k závěru, že při aplikaci navrhovaných opatření k oddálení vzniku rezistence cílových škůdců k Bt proteinu nepřináší pěstování kukuřice 1507 zvýšené riziko oproti konvenční kukuřici.

Stanovisko odborných poradních orgánů ČR
(Opinion of Czech scientific advisory bodies of Ministry of Environment a Ministry of Agriculture)

Stanoviska České komise pro nakládání s GMO (Odborný poradní orgán MŽP) a Vědeckého výboru pro GM potraviny a krmiva při Ministerstvu zemědělství k pěstování kukuřice 1507, za podmínek daných návrhem rozhodnutí, jsou kladná.

Ing. Zuzana Doubková, MŽP ČR.