Glyfosát v EU povolen – na jak dlouho?

3.8.2016 |

Na jaře se v médiích objevovaly zprávy, že v Evropě bude zakázáno používání nejrozšířenějšího herbicidu – Roundupu s účinnou látkou glyfosát. (Biotrin k tomu zveřejnil komentář pana prof. Opatrného dne 24. 6. 2016). Proč nastal kolem glyfosátu takový rozruch a jak to nakonec dopadlo?

Na úrovni EU jsou schvalovány účinné látky pesticidů, a to obdobným postupem jako GMO. Nejprve se posuzují rizika pro zdraví a životní prostředí na Evropském úřadě pro bezpečnost potravin (EFSA), poté o povolení či zamítnutí hlasují členské státy v příslušném výboru EU. Pokud se členské státy nedohodnou, rozhoduje Evropská komise. Na rozdíl od GM plodin, kde členské státy nikdy k rozhodnutí nedospějí, u pesticidů většinou hlasování vede k jednoznačnému výsledku. Konečné povolení je vydáváno na omezenou dobu, k jeho prodloužení je třeba nového posouzení vlastností účinné látky.

Glyfosát je účinnou látkou nejen v herbicidu Roundup™ firmy Monsanto, ale i v mnoha dalších „generických“ produktech prodávaných pod jinými názvy, protože patent skončil již v roce 2000. Uvádí se, že glyfosát tvoří asi 25% celkového množství herbicidů, používaných nejen na polích, ale i kolem silnic a železnic, na zahrádkách a veřejných prostranstvích.  Především zemědělci by jej při hubení plevelů těžko nahrazovali jinými látkami. Roundup je ovšem také spjat s herbicid-tolerantními GM plodinami, a ačkoliv se tyto plodiny v Evropě pěstovat nesmí, mnohé nevládní organizace se při svém tažení proti GMO zaměřily přímo na Monsanto a Roundup. Uvedená fakta naznačují, jakými lobbistickými a politickými vlivy byl schvalovací proces poznamenán.

Posuzování glyfosátu k prodloužení jeho povolení v EU probíhalo od roku 2012. Tzv. zpravodajským členským státem se stalo Německo, jehož Federální institut pro hodnocení rizik (BfR) zpracoval hodnotící zprávu, kterou postoupil členským státům a EFSA. Proběhly také konzultace s veřejností a různými zájmovými skupinami.

Záležitost se zkomplikovala poté, co byla v březnu 2015 publikována zpráva Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (International Agency for Research on Cancer - IARC) při Světové zdravotnické organizaci (WHO), která dospěla k závěru, že glyfosát může být karcinogenní pro člověka. Na evropské úrovni následovaly pochopitelně další diskuse. Povolení k používání glyfosátu bylo provizorně prodlouženo do konce června 2016, aby byl získán čas pro dopracování odborného posouzení.

V listopadu 2015 vydal EFSA své stanovisko, přičemž na rozdíl od IARC posuzoval pouze glyfosát jako chemickou látku, nikoliv konečné produkty určené pro trh. EFSA neshledal zvýšené riziko vzniku rakoviny, s čímž následně souhlasily všechny členské státy kromě Švédska. V květnu 2016 potvrdila stejný verdikt jako EFSA i Společná skupina FAO / WHO pro residua pesticidů (Joint UN Food and Agriculture Organisation/ World Health Organisation Meeting on Pesticide Residues  - JMPR).

Členské státy hlasovaly o obnově povolení glyfosátu v červnu t.r., přičemž nebylo dosaženo společné dohody. Francie a Malta např. hlasovaly proti, několik států se zdrželo (např. Německo). Konečné rozhodnutí tím tedy členské země „alibisticky“ přesunuly na Evropskou komisi, která těsně před vypršením lhůty znovu registraci glyfosátu prodloužila.

Oproti původnímu návrhu obnovy registrace na 15 nebo 9 let bude nynější povolení platit maximálně 18 měsíců do doby, než své posouzení rizik zveřejní Evropská agentura pro chemické látky (ECHA). Evropská komise také navrhla některá omezení pro výrobky obsahující glyfosát, s kterými členské státy souhlasily:

  • zákaz formulační přísady POE-tallowamin v těchto produktech,
  • minimalizace používání ve veřejných parcích, zahradách a na hřištích,
  • minimalizace použití k zaschnutí rostlin před sklizní.

Rzhodnutí Evropské komise prodloužit povolení glyfosátu samozřejmě vyvolalo kritiku z obou stran: od průmyslu kvůli krátkému termínu a přetrvávající nejistotě i od odpůrců glyfosátu, kteří chtěli jeho okamžitý zákaz. Různé nevládní organizace začaly pátrat po střetu zájmů autorů pozitivního hodnocení rizik.

Nicméně zatímco o registraci účinných látek pesticidů se rozhoduje v Bruselu, konečné výrobky určené pro zemědělce a další spotřebitele schvalují členské státy samy, včetně stanovení podmínek použití. Záleží tedy do značné míry na jednotlivých zemích, jaká bude spotřeba glyfosátu.

 

Zdroje:

Ministerstvo životního prostředí

 

Úřední věstník EU

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.208.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2016:208:TOC

 

Informace Evropské komise ke schválení glyfosátu

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2012_en.htm

 

Další informace o glyfosátu

http://www.glyphosate.eu/

 

Stanovisko EFSA

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/efsaexplainsglyphosate151112en.pdf