EU znovu jedná o pěstování GM kukuřice

19.10.2016 |

Evropská komise (dále „EK“) se po několika letech vrací k jednání o pěstování geneticky modifikovaných (dále „GM“) plodin. Většinu podaných žádostí mezitím firmy stáhly, ve schvalovacím procesu zůstalo pouze několik typů GM kukuřice.

Především jde o prodloužení povolení pro pěstování GM kukuřice MON810, odolné vůči zavíječi kukuřičnému, která byla schválena pro uvedení na trh již v roce 1998. V zájmu hladšího průběhu schvalování rozdělila firma Monsanto žádost o obnovu povolení na dvě: produkty z MON810 a komerční pěstování. Povolení zpracování této GM kukuřice na potraviny a krmiva pravděpodobně bude vydáno v dohledné době; jak to dopadne s pěstováním, je těžké předvídat.

Dalšími dvěma modifikacemi kukuřice, o kterých se jedná již mnoho let, jsou Bt11 a 1507. Obě modifikace obsahují gen cry, díky němuž jsou stejně jako MON810 odolné vůči poškození housenkami zavíječe kukuřičného a dalších škůdců řádu Lepidoptera. Produkovaný Bt toxin selektivně zabíjí housenky motýlů, může tedy působit i na necílové druhy. Do kukuřice byl vložen také selekční gen pat pro odolnost k herbicidům s účinnou látkou glufosinát. Tato vlastnost však nebude při pěstování využita, neboť glufosinát již není v EU povolen k plošné aplikaci na tuto plodinu.

O návrhu povolení uvedených kukuřic již několikrát hlasovaly členské státy EU, ale nikdy nedospěly k rozhodnutí. Poté se čekalo, až vstoupí v platnost nová evropská směrnice o možnosti národních zákazů pěstování. V souvislosti s vystoupením Velké Británie z EU nyní existuje možnost, že návrhy povolení budou zamítnuty, protože Británie vždy zastávala ke GM plodinám liberální stanovisko, zatímco mnoho jiných evropských států je jejich zatvrzelými odpůrci. I kdyby nakonec byla povolení pro pěstování vydána, nebudou se vztahovat na území 19 států, které v r. 2015 využily možnosti uplatnit národní zákazy.

Evropský parlament (dále „EP“) již významnou většinou hlasů přijal řadu usnesení, kterými odmítá uvedení GM plodin na trh jak pro pěstování, tak i pro zpracování, a vyzývá EK ke stažení návrhů povolení. V tiskovém prohlášení odůvodňuje EP svůj postoj mimo jiné i rozvojem ekologického zemědělství a cílem mnoha regionů mít zemědělství bez GMO. Usnesení EP však nejsou pro EK závazná.

 

Zdroje:

Tiskové prohlášení EP:

http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20161005IPR45827/meps-oppose-eu-commission-plans-to-authorise-five-gmos

Usnesení EP ke kukuřici Bt11:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2016-0386

Usnesení EP ke kukuřici 1507:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0387+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

Usnesení EP ke kukuřici MON810:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0388+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN