Dva nové metodické pokyny EFSA pro hodnocení rizik GM rostlin

17.7.2015 |

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil v červnu dva dokumenty, které upřesňují požadavky na informace potřebné pro hodnocení rizik geneticky modifikovaných (dále GM) zemědělských plodin. Metodiky budou sloužit žadatelům o uvádění GM rostlin na trh v EU při zpracování žádostí, harmonizované údaje též usnadní posuzování ze strany EFSA a členských států.

Metodický pokyn pro žádosti o obnovu povolení GM potravin a krmiv schválených podle nařízení 1829/2003 (Guidance for renewal applications of genetically modified food and feed authorised under Regulation No 1829/2003) stanoví, jaké informace má obsahovat žádost o prodloužení povolení pro dovoz a zpracování GM plodin.

Povolení pro uvádění GMO na trh v EU je vydáváno na dobu 10 let, po uplynutí této doby může být prodlouženo. Úkolem EFSA je přezkoumat, zda předchozí hodnocení rizika jsou stále platná, zda se neobjevily nové skutečnosti, vědecké nejistoty apod. Za tímto účelem musí žadatel o obnovu povolení doložit veškeré nové informace, které byly zjištěny v průběhu komerčního používání příslušné GM plodiny (potravin a krmiv), a dále též všechny zprávy o monitoringu účinků po uvedení na trh. Žadatel může případně navrhnout i úpravu podmínek povolení nebo změny v plánu monitoringu.

Metodický pokyn o agronomické a fenotypové charakterizaci geneticky modifikovaných rostlin (Guidance on the agronomic and phenotypic characterisation of genetically modified plants) doplňuje obecné požadavky stanovené prováděcím nařízením (EU) č. 503/2013, o doporučení pro získávání dat ke srovnávací analýze GM plodin a odvozených potravin a krmiv, včetně hodnocení rizik pro životní prostředí.  Dokument předkládá ucelenou koncepci se zvláštním zaměřením na:

  • výběr lokalit pro polní pokusy a požadavky na testované materiály,
  • kvalitu a prostorové uspořádání polních pokusů,
  • výběr relevantních agronomických a fenotypových znaků, které se mají hodnotit,
  • zpracování a vyhodnocení získaných dat.

Cílem agronomické a fenotypové charakterizace GM rostlin je:

  • zjištění agronomických a fenotypových rozdílů mezi GM a odpovídající nemodifikovanou rostlinou,
  • vyhodnocení, do jaké míry jsou tyto rozdíly ovlivněny environmentálními a agronomickými podmínkami, za kterých může být GM rostlina pěstována,
  • potvrzení, že při získávání údajů pro analýzu rostlin byly uplatněny zásady správné zemědělské praxe, a identifikace vlivů, které mohou zkreslit výsledky srovnávací analýzy,
  • získání podkladů pro charakterizaci rizik GM rostliny.

Oba metodické pokyny byly v průběhu přípravy konzultovány s odborníky z členských států i s veřejností.

 

Zdroje:

Guidance for renewal applications of genetically modified food and feed authorised under Regulation (EC) No 1829/2003:

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4129.htm

Guidance on the agronomic and phenotypic characterisation of genetically modified plants:

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4128.htm