Databáze IPAFEED monitoruje vliv GM krmiv na hospodářská zvířata

7.10.2015 |

Díky 7. Rámcovému programu EU se podařilo sestavit a v červenci t.r. zveřejnit databázi IPAFEED, která je rozsáhlým zdrojem informací o vlivu geneticky modifikovaných (dále GM) krmiv na zdraví hospodářských zvířat. Jednalo se o projekt MARLON (Monitoring of Animals for Feed-related Risks in the Long Term), zaměřený na monitoring zvířat krmených potenciálně rizikovými krmivy v dlouhodobém horizontu. V rámci projektu byly kromě uvedené databáze vypracovány též nástroje a doporučení, jak sledovat dlouhodobé efekty konzumace GM krmiv.

Databáze IPAFEED je dostupná na internetových stránkách http://ipafeed.eu/ a skládá se z následujících tří sekcí:

  1. Krmení GM krmivy (v orig. GM feed consumption): Tato sekce obsahuje cca 2.000 záznamů o růstových, zdravotních a produkčních parametrech hospodářských zvířat krmených GM krmivy, srovnávaných s kontrolními zvířaty krmenými konvenčními krmivy.
  2. Detekce DNA a proteinů (v orig. DNA and protein detection): Tato sekce obsahuje cca 900 záznamů o výsledcích experimentálních studií, které byly zaměřeny na detekci fragmentů transgenní DNA nebo nově exprimovaných proteinů v tkáních a produktech hospodářských zvířat, tj. v mléce, vejcích, krvi, játrech apod.
  3. Programy monitoringu zdraví zvířat (v orig. Health monitoring programs): Tato sekce zahrnuje rozličné programy monitorující zdraví hospodářských zvířat v zemích EU, které se podílely na výše uvedeném projektu EU, konkrétně Německo, Nizozemí a Bulharsko.

Data pro první dvě sekce byla získána z publikovaných a recenzovaných vědeckých prací, které jsou ve světě aktuálně dostupné. U každé informace je vždy uvedena příslušná citace a odkaz na konkrétní provedenou studii. Předpokladem je, že se bude databáze pravidelně doplňovat a upravovat na základě dalších vědeckých výzkumů provedených v této oblasti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně přístupnou databázi, představuje to snadný a rychlý způsob, jak ověřit bezpečnost krmiv vyrobených z konkrétní GM plodiny, zejména pro úředníky a zástupce krmivářského průmyslu. Pozitivním zjištěním je, že rozsáhlý soubor dat, které se během projektu podařilo nashromáždit, doposud neobjevil žádný negativní efekt na zdraví hospodářských zvířat, krmených GM krmivy, ani na jejich produkty.

 

Zdroje:

http://ipafeed.eu/about

http://www.balkans.com/open-news.php?uniquenumber=207020

http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13765