Co znamená genomika?

Genomika může být definována jako vědecké studium genomů. Genom obsahuje všechen genetický materiál a genetickou informaci organismu. Genomika se zaměřuje na identifikaci a analýzu role genů ve struktuře a růstu organismu ve zdraví i v nemoci. Poté co byla sekvence DNA genomu organismu určena, nabízí analýza údajů DNA detailní porozumění genetické informaci. Genomika pomáhá vrhnout světlo na vývoj a fungování organismu. Studium modelových organismů pomáhá zlepšovat znalosti o lidské biologii, a tak položit základ pro vývoj nových lékařských přístupů.

Studium genomů rostlin je nutné pro zlepšení jejich přizpůsobení specifickým lidským potřebám, extrémním podmínkám nebo jejich odolnosti proti škůdcům. Genomika také slouží k optimalizaci mikroorganismů pro účely efektivnějších výrobních procesů, které vyžadují méně energie a brání poškození životního prostředí.

Genomika se zaměřuje na identifikaci a studium struktury a funkce celé DNA organismu nebo jejího specifického souboru sekvencí. Je to rychle rostoucí, interdisciplinární pole, ve kterém hraje zásadní roli hlavně bio-informatika kvůli zpracování obrovských množství produkovaných dat. Genomika má významnou vědeckou i ekonomickou hodnotu. Některé cíle jsou:    

  • Sekvenovat celý genom organismů za účelem získání informace o kódujících (genech) a nekódujících částech DNA. Rozluštění funkce genů pak usnadní pochopení molekulárního základu vývoje, zdraví a nemoci organismu. Také otvírá nové biologické obzory vědomostí. Velká část výzkumu probíhá na modelových organismech (živočiších, plísních, bakteriích), protože sdílejí stejné základní životní mechanismy a jsou přístupné manipulaci.
  • Porovnat genomy různých organismů pro analýzu evoluce druhů.
  • Poznat lépe molekulární základ nemocí a ukázat cestu pro tvorbu nových strategií prevence, diagnostiky a léčby humánních, animálních i rostlinných nemocí.
  • Identifikovat individuální rozdíly specifických sekvencí DNA (polymorfismus jednotlivých polynukleotidů nebo-li SNP), které mohou ukazovat na predispozice jednotlivce k určité chorobě. Zakládají se velké databáze SNP a jejich korelátů s nemocemi.
  • Pochopit genomy patogenů, a tak umožnit identifikaci lékových cílů a zrychlit vývoj efektivních léků či vakcín.
  • Získat více vědomostí o rostlinné genetice, abychom zlepšili šlechtění požadovaných rysů jednak konvenčním křížením za použití genetických markerů i prostřednictvím genetického inženýrství.
  • Navrhnout procesy průmyslové výroby, které jsou ekonomičtější a ekologičtější, a tak přispívat k udržitelnější průmyslové výrobě a efektivnějšímu vyčištění a znovu-ozdravení životního prostředí.

Informace i projektu lidského genomu:

www.ornl.gov/sci/techrsources/Human_Genome/home.shtml