Čím se aktuálně zabývá Česká komise pro nakládání s GMO

22.6.2016 |

Každoroční schůze České komise pro nakládání s GMO a genetickými produkty (dále ČK GMO), určená k informování veřejnosti, se letos konala dne 21. června 2016 na Ministerstvu životního prostředí (dále MŽP).

Předseda komise, prof. Petr, v úvodní prezentaci komisi stručně představil a shrnul její činnost za uplynulé období. Od ledna 2015 do června 2016 vypracovala komise posudky na více než 120 oznámení o uzavřeném nakládání s GMO v 1. nebo 2. kategorii rizika. Dále komise vydala stanovisko k žádosti o uvádění geneticky modifikované (dále GM) sóji do životního prostředí a k několika dokumentům Evropské unie.

Zatímco vloni v Brně na Veterinární a farmaceutické univerzitě byla jedním z hlavních témat GM zvířata, letos se přednášky zaměřily na GM mikroorganismy. Byl prezentován příklad činnosti komise v nové oblasti použití GMO, kterou se staly rekombinantní léčivé přípravky – vakcíny a genová terapie.

S právní úpravou a postupy v těchto případech seznámila přítomné zástupkyně MŽP. Člen komise, prof. Štětina, pak podrobně popsal, jak ČK GMO hodnotila rizika pro životní prostředí u klinické studie s GM virem, který měl být aplikován jako přídatná léčba pacientům s pokročilým karcinomem plic. Odborníci z ČK GMO především posuzovali, zda se může GMO dostat do životního prostředí a případné důsledky takového úniku. Kolem citlivého tématu klinických studií se rozvinula širší diskuse.

Dr. Maršálek svoji přednášku o průmyslovém využití GM mikroorganismů doprovodil mnoha ilustracemi, díky nimž si posluchači mohli udělat představu nejen o širokém spektru fermentačních výrobních postupů, ale i o náročnosti jejich provozu.

Výsledky projektu z programu BETA Technologické agentury ČR (dále TAČR), nazvaného „Metodika prevence environmentálních rizik při nakládání s GM mikroorganismy“ prezentoval Ing. Pátek, jako zástupce řešitele - Mikrobiologického ústavu AV ČR. Po konečném schválení ze strany TAČR budou některé výstupy k dispozici na stránkách MŽP, např. podklady ke školení pracovníků, kteří nakládají s GMO, a metodické pokyny k provádění kontrol uzavřeného prostoru. Tyto přehledné a „uživatelsky přátelské“ materiály budou přínosem především pro odborné poradce k plnění povinností vyžadovaných předpisy o nakládání s GMO.

Závěr patřil nejnovějšímu vývoji technik genetických modifikací. V přednášce nazvané „Gene drive – návod, jak přepsat svět“ upozornil prof. Petr na rizika techniky, nazývané též mutagenní řetězová reakce, která má schopnost měnit vlastnosti celých populací. Podle ČK GMO lze s „gene drive“ pracovat pouze v uzavřeném prostoru za přísných bezpečnostních opatření.

Závěrem předseda ČK GMO poděkoval všem, kteří se podílejí na činnosti komise.

 

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí