BIOTRIN oslavuje 20. výročí svého založení

22.11.2017 |

Letos bude BIOTRINu 20 let. Tak dlouhou dobu již působí na české půdě v oblasti biotechnologií, a zejména geneticky modifikovaných organismů (GMO).

Impulsem k založení BIOTRINu, z.s., původně Sdružení BIOTREND, byla na jedné straně potřeba nahradit Biotechnologický ústav UK při Přírodovědecké fakultě v Praze (BTÚ). Ten čelil tendencím k postupnému zrušení. Na druhé straně se stávala středem zájmu v biotechnologiích harmonizace české legislativy s Evropskou unií. Příprava podkladů pro návrh zákona o GMO byla v BTÚ prioritou. Podklady připravil BIOTREND ve spolupráci jak s českými partnery (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, universitami, ústavy Akademie věd ČR aj.), tak na základě mezinárodní spolupráce (stáž v OECD, výzkumné projekty EU).

Ke vzniku sdružení došlo dne 3. 12. 1997 za součinnosti Prezidia Akademie věd ČR, jmenovitě prof. RNDr. Václava Pačese, DrSc., a významných představitelů vysokých škol a výzkumných ústavů, kteří se stali jeho členy.

Cílem činnosti sdružení se stalo šíření odborných informací o GMO směrem k veřejnosti a pracovníkům státní správy formou publikační činnosti a organizováním vědeckotechnických akcí. K nejdůležitějším počinům patří následující:

publikace:

  • Příručka pro zemědělce,
  • Příručka pro spotřebitele (Víme, co jíme),
  • Průvodce biotechnologiemi,
  • Moderní šlechtění a biotechnologie,
  • skripta Biotechnologie a společnost nebo
  • White Book – genetically modified crops

vědeckotechnické akce:

            tuzemské i mezinárodní semináře, workshopy a konference

webová stránka: www.biotrin.cz, monitoring českých medií, komentáře, česká a anglická verze, noviny Svět biotechnologií, týdenní zprávy o vědeckých a politických novinkách

3 filmy:

            Spor o geny, Kdo se bojí genů, Život kukuřičného pole

4 videa:

            Příběh života, Mocná metoda, Nepochopená metoda?, Co je před námi?

tiskové konference a účast v rozhlasových a televizních pořadech:

            diskuse o GMO, jejich pozitivech i případných rizicích, vysvětlování co jsou fakta a co mýty.

Svůj podíl na úspěchu má také spolupráce s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Masarykovou universitou v Brně, Jihočeskou universitou a Entomologickým ústavem AV ČR v Českých Budějovicích, Universitou v Olomouci, Technologickým centrem AV ČR, velvyslanectvím USA v Praze a dalšími.

Během své existence se BIOTRIN angažoval i v hledání biotechnologického řešení problémů s invazivní rostlinou křídlatkou a spolupracoval s dalšími státy na EU projektu CISCI - Cinema and Science, kde šlo o propojení filmu a vzdělávání. Byl rovněž u založení České technologické platformy pro potraviny při Potravinářské komoře ČR. Od té doby spolupracuje s pracovní skupinou „Potraviny a spotřebitel“. Informačně pokrývá problematiku GM potravin, ale také uveřejňuje na svých webových stránkách dokumenty, které se týkají především kvality jednotlivých skupin potravin.

Výsledky činnosti spolku/sdružení určitě přispěly k tomu, že veřejnost v ČR nepodlehla intenzivnímu působení Greenpeace na počátku tohoto tisíciletí a ani nyní nepodléhá anti-GMO kampani významným způsobem. Bohužel, na rozdíl od veřejnosti a politiků v jiných státech Evropy.

Díky odporu k zavádění GMO do zemědělství a potravinářství v EU přistoupily v posledních letech zahraniční biotechnologické firmy k opouštění Evropy a k ukončování aktivit týkajících se GMO. Tím byla postupně ukončena i přímá spolupráce s BIOTRINem.

V průběhu let došlo ke změnám uvnitř BIOTRINu. Spolu se stárnutím sdružení odcházeli i jeho členové, zejména mimopražští. Největší ztrátou byla v srpnu 2012 náhlá smrt prof. RNDr. Jaroslava Drobníka, CSc., zakladatele a předsedy organizace. Zákonitě se zúžil rozsah činnosti, ale informování veřejnosti o moderních biotechnologiích prostřednictvím webových stránek zůstalo zachováno.

Na přechodnou dobu převzala vedoucí funkci Ing. Helena Štěpánková, členka zakladatelského týmu BIOTRENDu. Podařilo se navázat kontakt s Asociací biotechnologických firem EuropaBio v Bruselu a spolupracovat na projektech zaměřených na GMO, jejich patentování a na rozvoj New Breeding Techniques (NBT) – nové techniky šlechtění. Podařilo se inovovat webovou stránku, doplnit přístup na sociální sítě Facebook a Twitter.

Během 20 let došlo ke změnám nejen uvnitř BIOTRINu, ale dvakrát i ke změně názvu. Poprvé v roce 2001 kvůli existenci (původního) názvu BIOTREND v zahraničí, podruhé v roce 2014 v souvislosti s Novým občanským zákoníkem, který zrušil pojem „sdružení“ a z BIOTRINu se stal „zapsaný spolek“.

V roce 2014 přijala funkci předsedkyně BIOTRINu významná osobnost z Vysoké školy chemicko-technologické prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. Poskytuje organizaci záštitu, odbornost a velké zkušenosti. K osvědčeným spolupracovníkům a členům BIOTRINu se hlásí noví mladí členové, kteří získávají další projekty, které kladou stále větší důraz na nové metody šlechtění. Novinky na webu poutají stále velký zájem čtenářů, návštěvnost stránek stoupá. K minulé publikační činnosti se přidává letos nová brožura „Zelený průvodce GM plodinami a legislativou EU“.

V kostce se dá konstatovat, že BIOTRINu se daří, a s novými mladými posilami má i budoucnost.

Autorka článku: Helena Štěpánková