Brambory se sníženým výskytem tmavých skvrn

  • organismus: brambory
  • nová vlastnost: snížený výskyt tmavých skvrn
  • zacíleno na: spotřebitele, zpracovatele/prodejce
  • technika vzniku: TALEN
  • povoleno v EU: ne

(c) Ing. Barbora Hošková, VŠCHT Praha

Brambory jsou jednou z nejdůležitějších zemědělských plodin, mimo jiné díky vysokým výnosům a jejich nenáročnosti na pěstební podmínky. Genetické úpravy brambor jsou mimo zvyšování odolnosti vůči patogenům zaměřeny i na vylepšení vlastností pro jejich zpracování.

U brambor existuje rodina genů kódujících enzym polyfenoloxidasu (PPO), přičemž v hlízách je nejvíce exprimován protein PPO5 (také známý jako pot32) jedné z jejich variant.

Právě gen kódující tento protein byl knockautován v bramborách vyvinutých výzkumníky z firmy J. R. Simplot. Snížení množství enzymu PPO5 v bramborách snižuje výskyt šedých a černajících skvrn, což má za následek zvýšení kvality zpracovávaných hlíz vedoucí k menšímu plýtvání potravinami.

Brambory označované jako GE-Low PPO5 byly vyvinuty pomocí nukleasy s TALE naváděcí sekvencí komplementární k endogennímu genu PPO5. Zavedení TALEN do rostlinných buněk bylo provedeno pomocí bakterií Agrobacterium s následnou přechodnou expresí TALEN.

Pro screening regenerovaných rostlin brambor byly použity techniky polymerázové řetězové reakce (PCR), Southernův přenos i štěpení T7 endonukleasou, které potvrdily, že v rostlinách nezůstala žádná DNA z TALEN® ani bakterie Agrobacterium.

Brambory označené Low PPO5 tedy obsahují pouze genetický materiál přítomný v původních rostlinách bramboru a malou deleci v genu PP05.

V důsledku této malé mutace produkují brambory snížené množství enzymu polyfenoloxidázy, který je odpovědný za enzymatické ztmavnutí a změnu barvy v hlízách brambor (černá skvrna).

V konečných rostlinách bramboru není přítomen ani žádný genetický materiál použitý k vytvoření knockoutů. Společnost J.R. Simplot Co. tedy získala souhlas USDA s jejich komerčním použitím, aniž by musely být regulovány jako GMO.

Aktualizace ke dni: 14.1.2022


Zdroje:

United States Department of Agriculture, 2016 [online]. APHIS, Biotechnology Regulatory Service. Simplot inquiry [cit. 11.11.2021]. Dostupné z:
http://www.aphis.usda.gov/biotechnology/downloads/reg_loi/16-320-01_air_inquiry.pdf

United States Department of Agriculture, 2016 [online]. APHIS, Biotechnology Regulatory Service. Determination of unregulated status. [cit. 11.11.2021]. Dostupné z:
http://www.aphis.usda.gov/biotechnology/downloads/reg_loi/16-320-01_air_response_signed.pdf

Database EUginius (EUropean GMO INItiative for a Unified Database System), 2021 [online]. GE-Low PPO5 Potato. [cit. 11.11.2021]. Dostupné z:
 https://euginius.eu/euginius/pages/gmo_detail.jsf?gmoname=GE-Low+PPO5+Potato